Zgłoszenie do wymiany w roku szkolnym 2014/2015

Osoby, które chcą brać udział w wymianie w 2015 roku, proszone są
o złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 19 września 2014 roku
w sekretariacie uczniowskim. Na ich podstawie komisja pod przewodnictwem Dyrektor Szkoły – Barbary Przeradzkiej – Martko dokona oceny złożonych wniosków biorąc pod uwagę następujące kryteria:


• kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu i celu konkursu,
• uwzględnienie perspektywy Polski i Niemiec oraz związek projektu
z zainteresowaniami i życiem codziennym młodzieży,
• współudział młodzieży w przygotowaniu, realizacji oraz podsumowaniu projektu,
• partnerska współpraca podmiotów realizujących projekt.

Koniecznie zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/zaproszenie-do-udzialu/
Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie szkoły do końca 2014 roku.
W razie pytań proszę o kontakt za pomocą Librusa.

Koordynator wymiany

Elżbieta Deja